CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

חידוש או הגדלת רישיון קנאביס רפואי

כמו רישיון נהיגה, גם לרישיון לצריכת קנאביס רפואי יש תוקף וגם אותו צריך לחדש.

את הארכת הרישיון  לקנאביס מבצעים אצלנו באמצעות רופא הרשאי לעסוק בקנאביס וניתנת לכל מטופל העומד בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות

חידוש רישיון ושינוי מינון

כיצד ניתן  לחדש רישיון קנאביס רפואי?

כמו רישיון נהיגה, גם לרישיון לצריכת קנאביס רפואי יש תוקף וגם אותו צריך לחדש וזאת לאחר איסוף 3 מרשמים מלאים. השינוי ניתן בהגדלה של 10 גרם כל פעם בלבד. בהמלצות רופא משפחה ואישור רופא מומחה.

המטרה של משרד הבריאות בכול הקשור בצורך לחידוש הרישיון לקנאביס היא לוודא שההתוויה  הרפואית בגינה המרשם לקנאביס ניתן מלכתחילה עדיין תקפה. את הארכת הרישיון  לקנאביס מבצעים אצלנו באמצעות רופא הרשאי לעסוק בקנאביס וניתנת לכל מטופל העומד בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות. חשוב להקפיד לבצע את הארכת הרישיון לשימוש בקנאביס רפואי, לכל היותר 45 יום טרם תום הרישיון  לשימוש בקנאביס רפואי על מנת לקבל את הקנאביס הרפואי כחוק בדלפק בית המרקחת ולהימנע מאי-נעימויות.

מה הם הקריטריונים לחידוש הרישיון לקנאביס רפואי?

הקריטריונים לחידוש רישיון זהים לקריטריונים לקבלה הראשונית של קנאביס רפואי . הקריטריונים הללו מופיעים בטופס 106 של משרד הבריאות וכוללים מצבים בריאותיים שונים ורמת חומרתם והכאב ממנו סובלים החולים. במצבים בהם המטופל אינו עומד בקריטריונים הרפואיים הנדרשים ניתן לערער או להגיש בקשה ולנסות לקבל אישור חריג. בנוסף לעמידה בקריטריונים הרפואיים, על המטופל לספק לנו ב   cannavish ולרופא את נתוני הצריכה וההנפקה של קנאביס שביצע, בעזרת דו”ח ניפוק/מתן תרופות המונפק על ידי רופא המשפחה ולעיתים לצרף חוות דעת מהרופא המקצועי בנושא

כמה זמן תקף הרישיון לקנאביס רפואי?

הרישיון לקנאביס רפואי תקף בהתחלה לתקופה של בין 3 חודשים, ל1/2 שנה ול 1שנה. לאחר מכן הרופא המורשה על ידי משרד הבריאות והיקר רשאי להאריך את תקופת הרישיון לתקופה של בין 1/2חצי שנה ל 1שנה בכל פעם. תקופת הרישיון לקנאביס רפואי תלויה לעיתים קרובות בסוג המחלה ממנה סובל המטופל, למשל, למרות שלרוב ניתן רישיון לכחצי שנה בשנה הראשונה, בתסמונת טורט תוקף הרישיון בשנה הראשונה עומד על כ-3 חודשים כל פעם.

כיצד מאריכים את תוקף הרישיון לקנאביס?

את הארכת הרישיון ניתן לבצע אצלנו ב cannavish , אצל ג'ני ויש  אנו עובדים עם רופאים מומחים ומורשים ומוסמכים לעסוק בהנפקת רישיונות לשימוש בקנאביס רפואי ובכפוף לעמידה בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות והיק"ר (היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות) לקבלת רישיון לקנאביס רפואי. מדובר ברופא מומחה שעבר את ההכשרה המתאימה מטעם משרד הבריאות בנוגע לקנאביס אשר יוכל להעריך את המטופל ואת הסטטוס הרפואי שלו, בהתאם לקריטריונים של היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) ומשרד הבריאות לחדש ולהאריך את רישיון הקנאביס. את הבקשה להארכת הרישיון יש לבצע 45 יום טרם פקיעת התוקף של הרישיון.

למה חשוב לוודא שהרישיון לקנאביס בתוקף?

רישיון  לצריכת קנאביס רפואי שאינו בתוקף, אינו לא מאפשר הזמנה או רכישה של קנאביס ובכך למעשה מונע את המשך הטיפול האמצעות קנביס רפואי  באופן מסודר. בנוסף, שימוש בקנאביס רפואי ללא רישיון בתוקף, משאיר את המטופל חשוף להליכים פליליים ומסכן אותו. על כן, במידה והמועד לתום רישיון לקנאביס רפואי מתקרב, חשוב להקפיד להאריך אותו בהקדם. לאחר קבלת הרישיון הרפואי לשימוש בקנאביס רפואי, כך שניתן להמשיך להנפיק קנאביס רפואי באופן חופשי ובהתאם לחוק.

אני הח"מ נותן בזאת הסכמה, וויתור סודיות רפואית לנותנת השרות הגב' ג'ני וישניאקוב
(רישיון מס' 180442) לעיין במסמכים הרפואיים, לכתוב חוות דעת , ולהעביר את התיק הרפואי לרופא מוסמך לכך.

ידוע לי שנותנת השרות בעלת הכשרה למתן יעוץ לטיפול בקנאביס רפואי ואחות במקצועה.

לא תהיינה לי טענות תביעות , תלונות מכל סוג שהוא לגבי נותנת השרות והרופא המוסמך באשר להצלחת הבקשה וחוות הדעת .

נותנת השרות לא תהייה אחראית על הטיפול שהוגש על ידי הרופא המוסמך ולא תהיה לה אחריות מכל סוג שהוא (לרבות רשלנות רפואית) .

ידוע לי שהעברתי לבדיקה מסמכים מקוריים ושייכים לי , משרד הבריאות רשאי לבדוק את אמינותם ומקורם .

לאחות נשארת זכות להגיש תלונה במשטרת ישראל על זיוף מסמכים ומרמה בכל עת שיעלה חשד לקבלת מסמכים מזויפים לרשותה.

במידה וקיבלתי רישיון והמסמכים שמסרתי התגלו כמזויפים, רישיוני יבוטל לאלתר ואני אהיה חשוף לתביעה על ידי האחות.

בעצם מסירת מסמכי הלקוח לנותנת השירות, הלקוח מוותר על סודיות המסמכים הרפואיים שלו לצורך ביצוע שרותי נותנת השירות. לפיכך הלקוח נותן רשות והסכמה לנותנת השירות ו/או למי מטעמה לקבל ולמסור מידע רפואי אודות הלקוח, לכל רופא ו/או מוסד רפואי.